Fabricare echipamente profesionale de protectie

Termeni şi condiţii comerciale generale


CONDIȚII GENERALE PENTRU FURNIZARE DE PRODUSE

1. CLAUZE GENERALE
Condițiile noastre generale stipulate în documentul de față se aplică tuturor ofertelor, livrărilor de produse și servicii ale companiei, inclusiv informațiilor tehnice sau celor sub forma de newsletter și fișe tehnice. Aceste termene se aplică tuturor contractelor și relațiilor comerciale, chiar și în cazurile în care nu facem referire la ele în mod particular. Prin acest document ne exprimăm refuzul acceptării condițiilor de achiziție ale cumparatorului. În cazul apariției unei versiuni noi a acestui document, aceasta din urmă este singura valabilă și suspendă versiunile anterioare.

2. FURNIZOR
SC Vertiqual Engineering S.R.L. cu sediul în localitatea Corunca, E60 / DN1 nr. 397-G, jud. Mures, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş sub nr. J/26/685/2009,
cod fiscal RO 25792968,
telefon +40 365 882 142,
email office@vertiqualsafety.com,
www.vertiqualsafety.com,
cont bancar IBAN: RO40BACX0000001380455000 Swift: BACX ROBU la UniCredit Bank Târgu Mures, PiațaTrandafirilor Nr. 44, - denumit în continuare "VERTIQUAL",

3. OBIECTUL
Clientul achizitionează de la Vertiqual în baza “Contractului cadru de furnizare de produse”, a “Condițiilor generale pentru furnizare de produse”, a “Listei generale de prețuri”, a “Listei de prețuri pentru distribuitori” produse și prestări servicii din domeniul EIP-împotriva căderilor de la înălțime (EIPicdi). Prin emiterea “Comenzii” de produse și servicii, cumpărătorul agreează termenii stipulați în “Conditiile generale pentru furnizare de produse”, prețul produselor, termenii și condițiile de plată, termenii și condițiile de garanție, termenii de livrare.

4. OBLIGAȚIILE VERTIQUAL

4.1 Vânzarea produselor și serviciilor
Vertiqual vinde către Client produse și servicii de EIP-icdi specificate în “Comanda de achiziție” în conformitate cu “Condițiile generale pentru furnizare de produse” a “Condițiilor comerciale pentru furnizare de produse” și în baza “Listei generale de prețuri” sau “Listei de prețuri pentru distribuitori”. Lista generală de prețuri se înțelege “Ex-Works” și nu conține TVA.

Termenul de livrare pentru produsele fabricate de Vertiqual este de regulă între 10 și 14 zile lucrătoare, dar nu va depăși 30 de zile lucrătoare de la data validării și semnării de către client a confirmării comenzii. Confirmarea comenzii se va face de către Vertiqual în maxim 2 zile lucrătoare de la primirea acesteia și după clarificarea eventualelor nelămuriri.
Termenul de livrare pentru produse fabricate de terți va fi comunicat în prealabil și este în funcție de termenul de livrare primit de Vertiqual din partea producătorului.

Vertiqual va evita pe cât posibil întârzieri la livrarea produselor. În cazul în care aceste întârzieri intervin, fără ca Vertiqual să poată influența situația în vre-un fel, clientul va fi notificat, urmând a fi comunicat un nou termen de livrare. Sunt posibile livrări parțiale, în limite și cantități rezonabile. Sunt excluse eventuale despăgubiri ca urmare a livrărilor întârziate.

5. OBLIGAȚIILE CLIENTULUI
În schimbul livrării produselor și prestării serviciilor, Clientul este de acord să plătească catre Vertiqual prețul integral al contractului în conformitate cu facturile emise. Clientul dobândește dreptul de proprietate asupra produsului său a obiectului prestaţiei doar după achitarea integrală a facturii emise de către Vertiqual.

6. CONDIȚII FINANCIARE

6.1 Plata facturii
Plățile vor fi făcute pe baza documentelor justificative adecvate și a facturilor primite de către Client. În funcție de termenii și condițiile agreate, modalitatea de plată poate fi “plata în avans”, “plata la 15 zile de la emiterea facturii” sau “plata la 30 de zile de la emiterea facturii. La suma facturată se va adaugă costul transportului.
În cazul în care Clientul va organiza acest transport cu resurse proprii, costul transportului nu va fi facturat de Vertiqual.
O factură relevantă, emisă în mod corespunzător de Vertiqual şi predată sau trimisă catre Client va cuprinde toate specificațiile prevăzute de legislatia fiscala, enumerarea produselor sau serviciilor furnizate, TVA şi suma facturată, data scadentă.

6.2. Prețul produselor sau serviciilor
Pretul produselor sau serviciilor este stabilit în moneda Euro și prezentat în “Lista generală de prețuri” (Anexa 3) sau “Lista de preturi pentru distribuitori” (Anexa 4). Cursul de facturare este cursul de schimb RON-EURO al BNR + 2% din ziua facturării.
Valabilitatea “Listei generale de prețuri” este de 12 luni de la data emiterii ei, de regulă un an calendaristic. Lista nouă de prețuri pentru anul următor, va fi prezentată cel târziu la data de 31.12 a anului în curs.
În cazuri excepționale, ex. de fluctuații valutare majore ale ratei de schimb EUR-USD, prețul produselor poate suferii modificări și în decursul anului. Acesta va fi valabil pentru toți clienții și va fi comunicat în scris de către Vertiqual.

6.3 Plăți întârziate
O factură este considerată “achitată” în ziua în care suma facturată este creditată în contul Vertiqual. În cazul întârzierii la plată a unei facturi cu mai mult de 5 zile lucrătoare, toate comenzile următoare vor fi onorate doar cu “plata în avans”.
Începând cu a șasea zi de întârziere se va aplica o penalitate de 0,1 %/zi de întârziere din valoarea sumelor scadente neachitate. La întârzieri de plată mai mari de 60 de zile calendaristice, Vertiqual va proceda la acțiune în justiție pentru recuperarea datoriei și penalităților.

7. GARANȚIA
Vertiqual garantează produsele sale pe o perioadă de 12 luni de la data furnizării sau a instalării. Garanția se oferă pentru defecte ascunse de material și defecte de fabricație.
Defecte apărute în urma: utilizării necorespunzătoare a produsului, a uzurii, întreținerii necorespunzătoare, accidentelor, căderi, manipulării sau intervenției neautorizate asupra produsului, arcuri ruginite sau rupte la carabine, conectori sau catarame automate, nu constituie subiectul garanției.
În cazul în care produsul prezintă un defect, la cererea Clientului, Vertiqual va înlătura defectele produse în timpul perioadei de garanţie și post garanție. Acest fapt poate fi realizat prin repararea produsului sau schimbarea acestuia. Vertiqual se obligă la remedierea defectului și repunerea în funcțiune a produsului în cel mai scurt timp posibil. În cazul în care produsul nu poate fi remediat și este in perioada de garanție, Vertiqual va returna clientului prețul produsului.
În cazul în care defectul este din vina Vertiqual și produsul este în perioada de garanție, Vertiqual va suporta costurile de reparație și transport al produslui la Client.
În cazul în care vina pentru defecțiunea produslui este a Clientului, costurile pentru reparație și transport al produslui la Client vor fi suportate de acesta din urmă.

Reclamații legate de garanție se pot referi exclusiv la produsul achiziționat. Toate celelalte reclamații, inclusiv ale terților, referitoare la consecințe directe sau indirecte, daune survenite în urma utilizării, sunt excluse de la garanție și răspunderea producătorului.
Utilizatorii EIP icdi trebuie să fie conștienți asupra pericolelor lucrului la înălțime și adâncime. Ei își asumă personal aceste riscuri și responsabilități pentru eventuale daune, accidente cu sau fără invaliditate, sau accidente fatale care pot apărea chiar și la lucrul cu aceste EIP icdi. În cazul în care utilizatorul nu este conștient de aceste pericole sau nu își asumă responsabilitatea, este interzisă folosirea acestor echipamente EIP icdi. Vertiqual nu își asumă nici o obligație sau responsabilitate pentru niciun accident și nici pentru urmările acestuia, indiferent de cauza lui de producere și indiferent dacă au fost sau nu implicate EIP icdi.

8. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Părțile confirmă faptul că orice informații sau material de orice fel, furnizate de către părți în cadrul contractului, vor rămâne proprietatea unică și exclusivă a fiecarei părți.

9. CLAUZA DE CONFIDENȚIALITATE
Părțile se angajează să nu dezvăluie nici un fapt care i-a fost adus la cunoştinţă sau care îi va fi adus la cunoştinţă pe durata executării contractului şi în timpul realizării obiectului şi scopului contractului. În cazul în care pentru finalizarea serviciului sau fabricarea comenzii este necesară implicarea unei terțe părți, aceasta va putea avea acces la datele tehnice sau alte documente necesare lucrării clientului. Obligația menționată va fi respectată până la terminarea prezentului contract și va fi menținută pe o perioada de 5 (cinci) ani de la încetarea acestuia.

11. FORȚA MAJORĂ
Nici o parte nu va fi răspunzătoare față de cealaltă în baza contractului pentru neîndeplinirea prevederilor acestuia, în măsura în care astfel de neîndeplinire este provocată de orice cauză care este în afara controlului rezonabil respectiv al părților, inclusiv fără limitare, incendiu, război, revoltă, sabotaj, încetarea lucrului sau altă acțiune industrială.

O parte care declară că nu este în măsură să își îndeplinească obligațiile în baza contractului, va informa cu promptitudine cealaltă parte despre existența unor astfel de condiții de forță majoră în interval de 2 zile de când a luat la cunoștință despre acea forță majoră.

În cazul în care aceste condiții de forță majoră continuă sau este de așteptat să continue pentru mai mult de treizeci (30) de zile scurse de la notificarea menționată mai sus, părțile se vor consulta împreună în scopul de a găsi o soluție reciproc acceptabilă. În cazul în care nici o soluție nu este acceptabilă de una dintre părți, și dacă forța majoră continuă sau este de așteptat să continue, atunci contractul va fi reziliat cu un preaviz scris, fără acțiuni în justiție.

13. NOTIFICĂRI

Orice notificare sau comunicare trimisă sau livrată în acest sens se va face în scris şi predată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, adresate părţii căreia îi este destinată la ultima adresă cunoscută de activitate.
Toata corespondenta dintre parti trimisa la adresele indicate in prezentul contract va fi considerata ca trimisa si receptionata, chiar daca partea si-a schimba adresa sediului si nu comunica in timp util celeilalte parti acest fapt.
Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi.

14. LEGEA CARE GUVERNEAZĂ ȘI DISPUTELE
Contractul va fi guvernat de, supus și interpretat și pus în aplicare în conformitate cu legile din România. Orice dispute care apar între părți în legătură cu valabilitatea, interpretarea, executarea sau rezilierea prezentului vor fi soluționate definitiv de către instanțele judecătorești competente de la sediul Vertiqual.

S.C. VERTIQUAL ENGINEERING S.R.L.